منابع اطلاعاتی

منابعی برای تحقیق پیرامون فضای کسب و کار

در این ارایه برخی از منابع ممکن برای دستیابی به اطلاعاتی پیرامون فضای کسب و کار معرفی شده اند. این منابع در سه بخش زیر دسته بندی شده اند:

  • ابزارهای Google
  • شرکت های متخصص در حوزه تولید و گردآوری این اطلاعات
  • منابع معتبر بین اللملی

فایل ارایه منابع اطلاعاتی برای تحلیل محیط کسب و کار