شومپیتر

مفهوم نوآوری از دیدگاه شومپیتر

جوزف شومپیتر[1] (1883-1950) از جمله شهیرترین اقتصاددانان معاصر و پایه­ریز بسیاری از نظریات تحول­آمیز کنونی در عرصه­های اقتصاد، مدیریت و سیاست می­باشد. برخی معتقداند که شومپیتر در تارک علم اقتصاد در کنار اشخاصی نظیر آدام اسمیث، استوارت میل و آلفرد مارشال به عنوان اساس­ریزان اقتصاد کلاسیک می­درخشد[2]. شومپیتر به عنوان یکی از اقتصاددانان مکتب اتریش با ارایه تعاریف و توصیف­هایی که در حوزه کارآفرینی و نوآوری داشته است، نقش به سزایی در شکل­گیری اساس علمی بررسی حوزه­های کارآفرینی و نوآوری داشته و بررسی نظریات او از این جهت، برای فهم دقیق­تر موضوعات کلیدی به نظر می­رسد.

شومپیتر تلاش­های بسیاری را صرف تشریح موضوع سرمایه­داری و نیروهای تغییری که موجب تقویت یا تهدید سرمایه­داری است نمود. از دیدگاه او کارآفرین به عنوان عامل کلیدی در فرایند تغییر اقتصادی مطرح شده است. نوآوری از دیدگاه شومپیتر به عنوان تنظیم کننده عملیات تولید محصولات تعریف می­شود (Schumpeter, 1934).

شومپیتر در تعریف خود از نوآوری، آنرا به عنوان یک برهم زننده نظم موجود و تعادل اقتصادی برای ایجاد نظم و تعادلی جدید معرفی می­کند (Swedberg, 2007 ). اصطلاح «تخریب خلاق» به همین موضوع اشاره دارد.

شومپیتر نوآوری را در پنج بعد مهم توصیف می­کند(Shane, 2004). که این اجزا بیانگر فرایند تولید محصول می­گردند (Swedberg, 2007 ).

  • محصول جدید
  • روش­های جدید تولید
  • گشایش بازارهای جدید
  • دستیابی به مواد اولیه نوین
  • روش­های سازماندهی جدید

بر اساس دیدگاه شومپیتر به نوآوری، نظرات معاصر پیرامون نوآوری را می­توان در غالب سه مکتب دسته بندی کرد (Tzeng, 2009). که در جدول زیر به صورت خلاصه توصیف شده­اند.

  مکتب توانمندی سازمانی:دیدگاه اقتصادی مکتب کارآفرینی:دیدگاه اجتماعی مکتب فرهنگی:دیدگاه فرهنگی
طبیعت نوآوری توانمندی نهادی نوآوری به مانند ریشه­های علف نوآوری به مثابه مهارت عمقی
منطق ذاتی نوآوری ارزیابی درگیر شدن تصور و رویا
رابطه میان اعضا رابطه بر مبنای دستور رابطه بر مبنای هویت رابطه مجتمع­کننده
مرکز توجه نهاد­های وابسته منابع موثق شناسایی منفعل
نگاه به زمان وابسته به مسیر بهبود دهنده گذران و بی دوام

جدول 1- سه مکتب مهم مطالعات نوآوری بر اساس دیدگاه شومیتر (Tzeng 2009)

مکتب توانمندی، دیدگاهی اقتصادی است که نوآوری را به عنوان توانمندی نهادینه شده در سازمان­ها برای تغییرات تکنولوژیکی قلمداد می­کند. در این دیدگاه تصمیم برای نوآوری و یا عدم نوآوری بر اساس ارزیابی انجام می­پذیرد. روابط درونی این سازمان­ها بر اساس دستورالعمل­ها بوده و تغییرات تکنولوژیکی وابسته به مسیر (وابسته به گذشته و تجربیات) هستند (Tzeng, 2009).

مکتب کارآفرینی سازمانی، نگاهی اجتماعی به کارآفرینی دارد و مدل ریشه علفی را برای مدل سازی نوآوری در سازمان­ها ارایه می­دهد. در این نگاه نوآوری­ها بر اساس هویت اشخاص شناخته می­شوند و نوآوری وابسته به افراد است. این نگاه بهبود از طریق عمل کردن را مد نظر دارد.(Tzeng, 2009).

نگاه فرهنگی به نوآوری، نوآوری را در صنایع با تکنولوژی بالا مد نظر دارد و به همین دلیل آن را به عنوان یک مهارت عمقی مطرح می­کند. این دیدگاه تکنولوژی­ها را گذران و بی دوام می­داند. (Tzeng, 2009).

Schumpeter, J. A. (1934). The theory of economic development: An inquiry in to profits, capital credit, Interest and the business cycle. Cambridge: Harvard Business Press.

Shane, S. (2004). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus: Edward Elgar Pub.

Swedberg, R. (2007 ). Rebuilding Schumpeter’s Theory of Entrepreneurship. Paper presented at the Conference on Marshall, Schumpeter and Social Science,, Hitotsubashi University, Japan.

Tzeng, C. H. (2009). A review of contemporary innovation literature: a Schumpeterian perspective. Innovation: Management, Policy, & Practice., 11(3), 373-395.


[1] J. Schumpeter

 [2]   مقدمه ریموند بار بر چاپ فرانسه کتاب تاریخ تحلیل اقتصادی شومپیتر در سال 1983