تحلیل استراتژیک کسب و کار و طراحی سازمان

پیشنیاز و مبنای هر برنامه سازمانی، داشتن تحلیلی دقیق از کسب و کار و کلیات استراتژیک آن است. این تحلیل کمک میکند تا مبانی فکری سازمان شفاف شوند و قطبنمای دقیقی برای جهتشناسی در بزنگاههای تصمیمگیری رهبران سازمان به دست آید. رویکرد ما به استراتژی بیش از آنکه مبتنی بر برنامه‏ریزی استراتژیک باشد، بر توسعه توان تفکر استراتژیک مدیران و یادگیری استوار است.

برخی از کسب و کارهایی که به عنوان مشاور در خدمت آنها بوده‎ام:

  • مهاد صنعت شرق
  • گروه‎شرکت‎های برتر
  • دانرو
  • هفت هنر سفید
  • اکسون کنترل
  • اتوماسیون سبز