برنامه ‎های توسعه رهبری

برنامه های آموزشی بلند مدت و متنوعی که برای توسعه دانش و مهارت‎ های رهبری در مدیران، طراحی و اجرا میشوند، اثر قابل توجهی بر ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد سازمان دارد. این برنامه ها اغلب بر شایستگی های رفتاری رهبران (همانند شایستگی ترغیب و نفوذ و یا تفکر تحلیلی) متمرکز هستند.

برخی از سازمان ‎هایی که در این حوزه با آنها همکاری داشته ام:

  • شرکت صنعتی و معدنی گل‎گهر
  • پره توربین مپنا (پرتو)
  • پیک برتر