کانون‎های ارزیابی و توسعه

شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود رفتاری کارکنان یکی از مهمترین ورودیهای طرحریزی برنامههای توسعهای افراد و تیمهای سازمان است. روش کانون ارزیابی با استفاده از ابزارهای شبیهسازی و ارزیابان حرفهای میتواند تصویری قابل اتکا از نقاط ضعف و قوت افراد و تیمهای سازمان به دست دهد.

برخی از پروژه‎های کانون ارزیابی که به عنوان طراح، مجری، سرارزیاب، ارزیاب و یا مصاحبه‎گر در آنها داشته‎ام:

  • توسن
  • نقش اول کیفیت (ناک)
  • توسعه نفت و گاز قشم (OEID)
  • ایران‎ترانسفو
  • شرکت صنعتی و معدنی گل‎گهر
  • راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • انتصابات شهرداری تهران
  • قطار فدک