مربی‎گری و منتورینگ

مهمترین عوامل تغییر سازمان، مدیران و کارکنان کلیدی هستند. این افراد و تیمها با پذیرش مسئولیت طرحریزی و اجرای برنامههای تغییر، سبب ایجاد و پایداری تغییر میشوند. همراهی مربی و یا منتور با این افراد و تیمها به آنها کمک میکند تا در فرایند توسعه، با یادگیری بالاتر و اثرگذاری بیشتر طی مسیر کنند.

برخی از سازمان‎هایی که به عنوان مربی و یا منتور با آنها همکاری داشته‎ام:

  • پره توربین مپنا (پرتو)
  • مدیریت اکتشاف – شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت مهاد صنعت شرق
  • پیک برتر
  • دانرو
  • ساتا