ماه: آوریل 2013

معرفی کتاب: نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان

نام کتاب: نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان: عناصر جامعه شناختی حیات سازمانیBook_Burrell

نویسندگان: گیبسون بوریل  –  گارت مورگان

مترجم: محمد تقی نوروزی

ناشر:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)

با توجه به طبیعت پدیده­هایی که علوم اجتماعی به تلاش برای بررسی آنها می­پردازد، اینکه چه پیش فرض ها و مبانی فکری ای بر ذهن تئوری پردازان و نگاه آنها به این پدیده ها سایه انداخته است، بسیار کلیدی و مهم است.

 

بسیاری از دانشمندان این حوزه معتقد هستند پدیده­های اجتماعی، عینی هستند و مستقل از مشاهده گران وجود دارند و عده ی دیگر بر این عقیده اند که پدیده های اجتماعی ساخته های ذهن انسان هستند و محقق به جای «مشاهده گر» باید یک «بازیگر فعال» باشد تا درکی از این پدیده ها داشته باشد.

بوریل و مورگان در کتاب معروف خود «نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان» یک ادعای کلیدی دارند:

«تمامی نظریه های سازمان بر فلسفه ای از علم و نظریه ای از جامعه مبتنی هستند.»

Burrell

 

بر اساس این دسته بندی، بوریل و مورگان تئوری­های سازمان را به عنوان زیر مجموعه ای از علوم اجتماعی، در چهار دسته تقسیم بندی می کنند.

Burrell2

 

سه فصل ابتدایی کتاب با مطرح ساختن این ادعای کلیدی، به توصیف و تبیین دو بعد عینی و ذهنی در حوزه فلسفه ی علم و ابعاد نظم دهی و تغییر بنیادی در حوزه ی نگاه به جامعه می پردازد.

در فصول بعد، ابتدا هر یک از ابعاد ماتریس و مهم ترین پایه های نظری آنها توصیف شده و در ادامه مهم ترین تئوری های سازمان در هر رویکرد توصیف می گردد.

مطالعه این کتاب از دو جهت می تواند برای همه علاقمندان به تئوری های سازمان و مدیریت، کلیدی و حیاتی باشد:

اول، آشنایی کلی با مهم ترین مبانی جامعه شناختی که در تحصیلات کلاسیک دانشگاهی رشته های حوزه مدیریت کمتر به آنها پرداخته می شود و دوم، دسته بندی ای بسیار جذاب و کارا از تئوری های سازمان که خوانندگان را برای تشخیص تفاوت ها و تشابه های آنها یاری می دهد.

با دریافت فایل زیر می توانید خلاصه ای از چهار فصل ابتدایی این کتاب را مطالعه کنید.

burrell_sociological_paradigms_and_organisational_analysis_Slides

The Skills Most Entrepreneurs Lack

Entrepreneurs are a unique group of people, but they behave in patterns. In fact, as I recently wrote here on HBR, my firm’s research shows that most serial entrepreneurs display persuasion, leadership, personal accountability, goal orientation, and interpersonal skills. But in that same study, we also discovered a set of skills they do not possess.