بحران در محیط کلان

در این ارایه به نگاهی به برخی آمارها در حوزه تولید و مصرف غذا، پیشبینی بحرانی در آینده بشر انجام شده است. در نظر گرفتن این بحران در کنار نحوه رشد جمعیت و وضعیت کشورهای شکست خورده می تواند برای برنامه ریزی برای آینده کشور راه گشا باشد.

این ارایه براساس یک مقاله در مجله «چشم انداز ایران»، و همچنین استفاده از ایندکس کشورهای شکست خورده تهیه شده است.

 

برای دریافت فایل ارایه اینجا کلیک کنید.

A Crisis: Population, Food and Safty

In this presentation, using some information about the production and consumtion of food, and also some other pridictions about the future of world population, we have shown a possible crisis.

In addition, with a look at failed states index, we expand other aspects of this possible crisis. At last having a look at currrent situation of our oil and other exports, we alarm a danger.

The main reference of this presentation is an article in “Chashm andaz Iran” journal.

The attached file is the peresentation slides in Farsi.