سید هادی فرحزادی
مشاور توسعه سازمان و مدیریت
یادگیری، فهمیدن چیزی است که از قبل می دانیم
ریچارد باخ
برخی از پروژه ها