حوزه‎های فعالیت

عناوین زیر حوزه‎هایی هستند که سوابق و فعالیت‎های اجرایی و مطالعاتی من در زمینه «طراحی و توسعه سازمان» را توصیف می‎کنند:

  • کانون‎های ارزیابی و توسعه
  • برنامه‎های توسعه رهبری
  • آموزش و سمینار
  • مربی‎گری و نتورینگ
  • تحلیل استراتژیک کسب و کار و طراحی سازمان

 

فهرست نسبتا مفصلی از مهم‎ترین سوابق حرفه‎ای من در حوزه‎های فوق، در صفحه سوابق فعالیت‎ها قابل مشاهده است.