گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

 دانشگاه کاشان

 رشته کارآفرینی مقطع کارشناسی ارشد

 MSc. Course: Theories of Organization  -  Univ. of Kashan 

 دانشگاه کاشان

 رشته کارآفرینی مقطع کارشناسی ارشد

 MSc. Course: New Business Creation -Univ. of Kashan 

 دانشگاه کاشان

 رشته کارآفرینی مقطع کارشناسی ارشد

 MSc. Course: Theoretical Foundations of Entrepreneurship -Univ. of Kashan 

برای مدیران و کارشناسان

اجرا شده برای مدیران محصولات

کانون تبلیغات و آگهی پیک برتر

بخشی از دوره ی MBA دانش آموختگان دانشگاه آزاد با همکاری دانشگاه تهران

اجرا شده برای مدیران گروه های فروش

کانون تبلیغات و آگهی پیک برتر

بخشی از دوره ی MBA دانش آموختگان دانشگاه آزاد با همکاری دانشگاه تهران

پروژه توسعه رهبری شرکت گل گهر

بسته یادگیری مبادله ای

آموزش حین خدمت هنرآموزان(مربیان) هنرستان های استان مازندران - اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران با همکاری دانشگاه غیرانتفاعی خزر محمودآباد
سه عنوان از محتوای دوره اختصاصی MBA که از طرف سازمان مدیریت صنعتی برای مدیران و کارشناسان شرکت رهنما برگزار گردید.
گروه مباحثات کارآفرینی و نوآوری
مهندس کارآفرین
سمینار مدیریت نوآوری
آشنایی با کارآفرینی